CBW-erkend

Privacy policy van PUUR Design & Interieur

 

PUUR Design & Interieur hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PUUR Design houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

   •      Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

   •      Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

   •      Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

   •      Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

   •      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

   •      Op de hoogte zijn van jouw rechten en plichten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PUUR Design & Interieur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door PUUR Design & Interieur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 •     Het afhandelen van uw betaling

•     Verzenden van onze nieuwsbrief

•     U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

•     U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

•     U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

•     Om goederen en diensten bij u af te leveren

•     Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

•     Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

•     Puur Design & Interieur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.


Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN en IP-adres.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies 

Puur Design & Interieur gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Puur Design & Interieur gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content
en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het
plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Bewaartermijn

PUUR Design & Interieur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en verwijderd op verzoek de persoonsgegevens uit het bestand.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Je gegevens zijn opgeslagen in een digitaal  bestand en beveiligd met een wachtwoord.

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover contact met ons op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

PUUR Design & Interieur

Leenderweg 2a

5615 AA Eindhoven

info@puurdesign.nu

Tel: 040 - 7508407